PRODEJ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ

MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Zdeněk PALATÝ, editor
(VŠCHT Praha 2012, ISBN 978-80-7080-808-5)

Publikace je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a studentům přírodovědných a technických oborů. V devíti kapitolách kniha pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).


ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY

Luboš NOVÁK, editor
(VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-865-8)

Kniha se zabývá problematikou využití iontově selektivních membrán v průmyslu i v ochraně životního prostředí. Značná pozornost je věnována elektromembránovým separačním procesům (elektrodialýze, elektrodeionizaci), membránové elektrolýze a rovněž velmi aktuální problematice elektromembránových systémů pro konverzi energie (palivovým článkům a elektrolýze vody ve vodíkové ekonomice).
V monografii je popsána také teorie elektromembránových procesů.


MEMBRÁNOVÉ DĚLENÍ PLYNŮ A PAR

Milan ŠÍPEK, editor
(VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-864-1)

Kniha popisuje metody, které nacházejí uplatnění v průmyslu chemickém, potravi¬nářském a farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, oxid uhel¬natý, oxid uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí plynů, získávat dusík ze vzduchu, upravovat zemní plyn, odstranit páry organických látek ze vzduchu. V monografii pojednáno také o polymerních membránách pro dělení plynů a par a o teoretických aspektech tohoto procesu. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci, velmi důležitém membránovém procesu dělení kapalných binárních směsí, kapitola o zušlechtění bioplynu a kapitola o membránové destilaci.


TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Petr Mikulášek a kol.
(VŠCHT Praha, 2013, ISBN 978-80-7080-862-7)

Kniha obsahuje historický vývoj tlakových membránových procesů, popis membránových materiálů, zařízení a jeho prvků, teorii transportu látek membránami a faktorů ovlivňujících výkonnost procesů, teoretický popis (modelování) toku při separaci, metody intenzifikace, návrh membránových jednotek a aplikace tlakových membránových procesů a zařízení v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v biotechnologiích a při zpracování odpadních vod.


ZÁKLADNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Milan Šípek
(Praha 2018, ISBN 978-80-906831-5-0, 978-80-7592–023-2)

Brožura Základní membránové procesy vznikla na základě Strategické výzkumné agendy, vypracované v rámci projektu Membránové procesy (MEMPRO). Tento projekt byl financován  Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a příjemcem podpory je Česká membránová platforma, z.s.


ELECTROMEMBRANE PROCESSES

Luboš Novák
(De Gruyter 2022)

Kniha je komplexním pohledem na všechny elektromembránové procesy, včetně elektromembránových procesů pro přeměnu energie – v současnosti velmi významný problém. 


JAK PREZENTOVAT ODBORNÉ VÝSLEDKY

Eva Juláková
(VŠCHT 2015, ISBN: 9748-80-7080-935-8)

Osm důvodů, proč knihu číst nebo v ní podle potřeby hledat.

1. Tlak na publikování jako určitou formu „výkonů“ stále roste. Všichni píší odborné články nebo knihy, sepisují projekty, žádají o granty, jezdí přednášet na konference a sympozia, vytvářejí postery atd. Tato kniha (průvodce) by měla nabídnout pomoc těm, kteří se v tom necítí nejjistěji.

Další důvody, proč knihu číst naleznete ZDE.


ANGLICKO-ČESKÝ a ČESKO-ANGLICKÝ MEMBRANOLOGICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

Vlastimil Kůdela, Darina Bouzková
(CZEMP 2010, ISBN: 978-80-904517-0-4)

Česká membránová platforma vydala Anglicko-český a česko-anglický výkladový membranologický slovník. Slovník obdržíte s každou objednávkou, která přesáhne 500 Kč včetně DPH.